Porady Ubezpieczeniowe

Jak wypowiedzieć umowę OC komunikacyjnego?
Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z usług dotychczasowej firmy ubezpieczeniowej i wykupić OC samochodu w innym towarzystwie należy, najpóźniej na jeden dzień przed upływem aktualnego okresu ubezpieczenia, złożyć na piśmie wypowiedzenie umowy OC w dotychczasowym Towarzystwie, bądź u przedstawiciela mającego podpisaną umowę z firmą, w której wypowiedzenie zostanie złożone. Jeśli wypowiedzenie umowy OC nie zostanie złożone na czas to umowa ubezpieczenia będzie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Umowa OC nie wznowi się automatycznie jeśli nie została opłacona cała składka za mijający okres.
Gdzie przedstawić umowę kupna-sprzedaży, jakie są prawa i obowiązki kupującego / sprzedającego?
Umowa kupna sprzedaży samochodu wiąże się z określonymi obowiązkami zarówno dla kupującego jak i sprzedającego.

Nowy właściciel pojazdu musi zdecydować czy chce pozostawić polisę OC w zakładzie ubezpieczeń, w którym wykupił ją sprzedający. Nabywca ma na to 30 dni od dnia kiedy podpisana została umowa kupna sprzedaży samochodu, po tym terminie ubezpieczenie obowiązkowe przechodzi na kupującego.

Zbywca pojazdu zobowiązany jest w ciągu 30 dni od daty sprzedaży poinformować zakład ubezpieczeń o tym, że sprzedał samochód. Zanim ubezpieczyciel zostanie powiadomiony o fakcie kupna-sprzedaży samochodu, zbywca oraz nabywca razem ponoszą odpowiedzialność za opłacenie składki. Jednak szkody powstałe po dniu sprzedaży nie obciążają już zbywcy, ale w razie wyrządzenia szkody przez nabywcę już po zakupie samochodu, a przed poinformowaniem przez zbywcę (lub nabywcę) zakładu ubezpieczeń o sprzedaży, szkoda taka będzie przypisana do polisy zbywcy i to on będzie zobowiązany do udokumentowania, że w chwili wyrządzenia szkody nie był już właścicielem samochodu, a jeśli tego nie zrobi zostanie mu przypisana wyrządzona szkoda.

Zwrot składki - komu przysługuje i w jakich okolicznościach?
Jeżeli sprzedający chce uzyskać zwrot części zapłaconej składki (za niewykorzystany okres ubezpieczenia), powinien (zanim umowa kupna sprzedaży samochodu zostanie podpisana) uregulować tę kwestię z kupującym. Innymi słowy, zwrot składki przysługuje zbywcy, tylko w przypadku gdy nowy nabywca pojazdu wypowie umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu.
Kary za brak OC komunikacyjnego
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Polisa OC zapewnienia wypłatę odszkodowania osobom pokrzywdzonym przez ubezpieczonego sprawcę, a przez to chroni też i jego kieszeń. Koszt OC jest relatywnie niewielki więc nie warto narażać się na kary za brak OC. Kary te są bardzo dotkliwe, ale konsekwencje po spowodowaniu wypadku bez OC o wiele gorsze.

Kary za brak ważnego ubezpieczenia OC: – samochody osobowe: 500euro – samochody ciężarowe lub autobusy: 800euro – pozostałe pojazdy: 100euro

Kary dla posiadaczy pojazdów mechanicznych są zależne także od okresu pozostawania bez ubezpieczenia: – do 3 dni: 20% opłaty określonej powyżej – do 14 dni: 50% opłaty określonej powyżej – powyżej 14dni: 100% opłaty określonej powyżej

Kolizja drogowa / wypadek - co należy zrobić?
Jeżeli zdarzyła się kolizja drogowa (zdarzenie bez ofiar w ludziach, szkodzie ulega tylko mienie), pierwszym zadaniem jest zapobiec powiększeniu rozmiarów szkody oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia. W tym celu należy przestawić pojazd na pobocze tak, żeby nie utrudniał ruchu.

Najpewniejszym sposobem rozstrzygnięcia o winie za spowodowanie kolizji jest wezwanie Policji. Policyjna notatka z miejsca zdarzenia uniemożliwi sprawcy wycofanie się ze złożonego oświadczenia. Jeżeli rezygnują Państwo z wezwania Policji, a sprawca potwierdza okoliczności zdarzenia należy pamiętać aby sprawca przekazał podpisane „oświadczenie sprawcy kolizji” o zdarzeniu drogowym, w którym przyznaje się on do winy oraz wypełnijcie i podpiszcie wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Proszę pamiętać o opisie zdarzenia i powstałych uszkodzeniach oraz o danych kierowcy i samochodu (dowód tożsamości, dowód rejestracyjny oraz polisę OC – proszę spisać potrzebne dane – często sprawca podaje dane nieprawdziwe). Należy sprawdzić czy kierujący jest właścicielem pojazdu, jeśli nie wezwij policje. Od razu po stłuczce warto zebrać dane od świadków zdarzenia, którzy pomogą wyjaśnić ewentualne sporne kwestie. Warto także zrobić zdjęcia pojazdów oraz miejsca kolizji

Informacje potrzebne do wyceny ubezpieczenia dla samochodu, motoru czy innego pojazdu:
 • marka, model, typ pojazdu,
 • rok produkcji,
 • przebieg w km,
 • data 1 rejestracji,
 • kod pocztowy miejsca rejestracji,
 • wiek właściciela,
 • data uzyskania prawa jazdy,
 • dotychczasowe zniżki bonus malus.
Dokumenty potrzebne do zawarcia ubezpieczenia:
 • dowód rejestracyjny,
 • kopia dowodu rejestracyjnego,
 • kopia poprzedniej polisy,
 • rezygnacja z poprzedniego ubezpieczenia,
 • umowa kupna sprzedaży w przypadku zmiany właściciela.
Na co należy zwrócić uwagę zawierając ubezpieczenie?

Zawsze dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń (OWU) oraz jeśli w danej umowie będą miały zastosowanie to również ze szczególnymi warunkami ubezpieczeń (SzWU) oraz z wszelkimi załącznikami i aneksami zarówno do warunków jak i polis.

Szczególną uwagę należy na:

 • zakres ubezpieczenia, czyli za co ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność,
 • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • obowiązki ubezpieczającego zarówno w trakcie trwania ubezpieczenia jak i w przypadku wystąpienia szkody,
 • czy istnieje udział własny, franszyza, odliczanie amortyzacji,

Należy pamiętać, że zawierając umowę ubezpieczenia zawsze musimy otrzymać tekst  OWU (lub są one wydrukowane na odwrocie polisy).

Szkoda i jej likwidacja

W przypadku gdy wystąpiła szkoda w miejscu zdarzenia:

 • Należy bezwzględnie wezwać policję do wypadku, czyli gdy są ofiary w ludziach oraz wówczas, gdy sprawcą kolizji jest obcokrajowiec.
 • Gdy nie wzywamy policji, sporządzamy na miejscu zdarzenia mapkę sytuacyjną wraz z opisem zdarzenia oraz spisujemy oświadczenie, w którym to powinny znajdować się następujące informacje, dane personalne kierującego pojazdem, nr i kategoria prawa jazdy, dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny, data następnego badania technicznego), a także wskazujemy ubezpieczyciela w zakresie OC wraz z numerem polisy oraz okresem jej obowiązywania.
 • Bardzo pomocne w  przypadku zaistnienia szkody są też relacje światków zdarzenia.

Procedura likwidacji szkody rozpoczyna się w momencie jej zgłoszenia ubezpieczycielowi. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest w ciągu 7 dni podjąć czynności likwidacyjne.

In other words, you may end up paying for the interest each month, check out the post here without.