Polisa Życie

Obsługa Roszczeń

Witamy na stronach  Biura Obsługi Roszczeń „POLISA-ŻYCIE” S.A.  Ta część serwisu przeznaczona jest dla naszych Klientów, w życiu których miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia zawartych z „POLISA-ŻYCIE” S.A. W tej sytuacji prosimy o niezwłoczne zgłoszenie roszczenia do najbliższego Regionalnego Biura Handlowego lub Przedstawicielstwa, których adresy znajdują się poniżej.

Zgłoszenie roszczenia

Roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z naszym Towarzystwem można zgłosić do najbliższego Regionalnego Biura Handlowego lub naszego przedstawicielstwa.

 • lista naszych Regionalnych Biur Handlowych
 • lista naszych przedstawicielstw

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami Biura Obsługi Roszczeń w centrali Towarzystwa.

 • telefonicznie za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Informacji
  (022) 560 59 55.
 • listownie – na adres:
  Biuro Obsługi Roszczeń „POLISA-ŻYCIE” S.A.
  ul. Mickiewicza 63
  01-625 Warszawa

Przed zgłoszeniem roszczenia, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, których znajomość przyspieszy realizację Państwa wniosku.

 • Warunkiem niezbędnym do szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przekazanie Towarzystwu, wraz z wnioskiem roszczeniowym, wszelkiej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie odpowiedzialności, okoliczności zdarzenia, a w konsekwencji szybką wypłatę świadczenia.
 • Niezależnie od otrzymanych dokumentów, Towarzystwo może skierować osobę której dotyczy zdarzenie na konsultacje medyczną.

Dodatkowo informujemy, że w przypadku dokumentacji sporządzonej w języku obcym, osoba zgłaszająca roszczenie dołącza do akt roszczeniowych jej oryginał i w tłumaczeniu na język polski, które winno być dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Poniżej przedstawiamy listę zdarzeń ubezpieczeniowych wraz z listą dokumentów, które należy dołączyć do wniosku zgłoszenia roszczenia

Pobierz wniosek zgłoszenia roszczenia

Pobierz załącznik do wniosku zgłoszenia roszczenia

Formularze przeznaczone są wyłącznie do wydruku. Prosimy o ich odręczne wypełnienie, podpisanie, i przesłanie wraz z kompletem dokumentacji do najbliższego Regionalnego Biura Handlowego lub naszego Przedstawicielstwa, albo za pośrednictwem opiekuna ubezpieczeniowego w Twoim zakładzie pracy w przypadku ubezpieczenia grupowego.

ZDARZENIA I DOKUMENTACJA ROSZCZENIOWA
Prawidłowo i dokładnie skompletowana dokumentacja roszczeniowa pozwoli na sprawne podjęcie decyzji przez nasze Towarzystwo.
Wszelkie dokumenty roszczeniowe, stanowiące załączniki do akt roszczeniowych winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Powyższego poświadczenia podpisem, imienną oraz firmową pieczątką, a także aktualną datą, może dokonać kancelaria notarialna, przedstawiciel „POLISA-ŻYCIE” S.A. lub organ właściwy pod kątem wydania dokumentów (np. pracownik placówki medycznej, pracownik stosownego urzędu np. Urzędu Stanu Cywilnego, gminy itp.).

Dokumentami obligatoryjnymi, w przypadku zgłoszenia roszczenia, bez względu na rodzaj zdarzenia są:
1. wniosek zgłoszenia roszczenia – pobierz plik, a w przypadku zdarzeń będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku lub wypadku przy pracy, dodatkowo załącznik zgłoszenia roszczenia – pobierz plik;
2. dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
3. w przypadku, gdy zgłoszenie roszczenia składane jest przez spadkobiercę ustawowego Ubezpieczonego, do zgłoszenia roszczenia należy dołączyć postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Formularze przeznaczone są wyłącznie do wydruku. Prosimy o ich odręczne wypełnienie, podpisanie i przesłanie wraz z kompletem dokumentacji do najbliższego Regionalnego Biura Handlowego, Przedstawicielstwa lub za pośrednictwem opiekuna ubezpieczeniowego w zakładzie pracy, w przypadku ubezpieczeń grupowych.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZPATRZENIA ROSZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO